Faktabank

Faktabank

Faktabanken innehåller fördjupad information för att ge dig ett bra underlag när du bedömer om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera är lämpliga att använda.

Denna guide gäller märkning och marknadsföring i Sverige. I andra länder måste du ta hänsyn till de nationella regler som kan finnas där.

Guiden har tagits fram för att vara till hjälp och göra det enklare att använda kostråden i märkning och marknadsföring. Men det är alltid det enskilda företaget som beslutar om hur kostråden används och ansvarar för att lagen följs.

När du formulerar ett kostråd får du använda andra formuleringar än Livsmedelsverkets men innebörden får inte ändras.

Exempel

Du vill märka en produkt med kostrådet ”Byt till Fullkorn” men vill omformulera det. En alternativ formulering är t ex ”Följ Livsmedelsverkets kostråd – Ät mer fullkorn!”

Du vill märka en produkt med kostrådet ”Byt till magra mejeriprodukter” men vill uttrycka det på annat sätt. Då kan du t ex skriva; ”Välj magra mejeriprodukter”

Läs även mer under rubriken Vilseledande.

Vi vill på ett positivt och inspirerande sätt hjälpa konsumenterna att välja rätt och Livsmedelsverkets kostråd är utformade för att skapa matglädje. När du väljer att omformulera råden är det viktigt att du behåller en positiv ton och känslan av att mat är förknippat med glädje. Du bör inte ställa olika livsmedel mot varandra. Lyft snarare fram och fokusera på fördelarna med dina produkter än att prata negativt om andras.

Låt dig inte begränsas av bara ett kostråd. Kommunikation av flera kostråd kan bidra till en helhetssyn på bra matvanor.

PDF

Läs Livsmedelsverkets information om användandet av Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring av enskilda produkter när du ska kommunicera kostråd.

Här står t ex att ett kostråd inte får ge intryck av att Livsmedelsverket har godkänt eller rekommenderat en viss produkt, eller på annat sätt kopplas ihop med den enskilda produkten.

Hitta ditt sätt

Mer information och inspiration om kostråden hittar du på Livsmedelsverkets hemsida och i broschyren Hitta ditt sätt.

Tänk på att det finns ett antal regelverk att förhålla sig till när man använder kostråden i märkning och marknadsföring. Det är informationsförordningen och reglerna för närings- och hälsopåstående samt Nyckelhålets kriterier. Du får till exempel inte använda icke-godkända hälsopåståenden eller utlova att livsmedel botar eller förebygger sjukdomar. Däremot kan du, med hjälp av kostråden, visa på vilka livsmedel som kan leda till bättre hälsa.

Kostrådet ska spegla livsmedlets innehåll för att inte vilseleda konsumenten.

För kostråd om att ”äta mer av” eller ”byta till”

Vill du använda ett kostråd som uppmanar till att äta mer av eller byta till, är det viktigt att produkten också innehåller en tillräckligt stor mängd av det som lyfts fram i kostrådet. Annars finns risk för att konsumenten blir vilseledd. Ta gärna hjälp av nyckelhålskriterierna för att bedöma vad tillräckligt stor mängd är för den ingrediens/det näringsämne som lyfts fram i kostrådet.

Om du använder ett kostråd som uppmanar till att äta mer av eller byta till bör mängden av det som rekommenderas anges. Information om hur du ska märka mängd av en ingrediens finns i Livsmedelsföretagens märkningshandbok på sid 50–58 under rubriken ”Mängdangivelse av ingredienser”.

Exempel

Du vill märka fiskbullar med kostrådet ”Ät mer fisk”. Du bör då märka ut mängden fisk genom att skriva t ex ”Innehåller 60 % fisk”.

Speciellt att tänka på för kostrådet ”Byt till nyttiga matfetter”

Produkter som tillhör livsmedelsgrupperna 3, 19 och 20 i Livsmedelsverkets föreskrift om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9, konsoliderad version LIVSFS 2015:1) OCH som uppfyller kriteriet för mättat fett kan märkas med kostrådet ”Byt till nyttiga matfetter” eller annan likvärdig formulering.

Detta kostråd måste kombineras med ett specifikt hälsopåstående i EU-förordning 432/2012. Välj bland följande hälsopåståenden:

Möjlighet finns att använda alternativa ordalydelse för hälsopåståenden förutsatt att syftet är att hjälpa konsumenten att förstå påståendet och att det inte medför att påståendet får en annan innebörd för konsumenten.

Ta även hänsyn till övriga min-/maxvärden i nyckelhålsreglerna för din produkt och gör en bedömning att det inte blir vilseledande vad gäller livsmedlets nyttighet som helhet. Läs mer under rubriken ”Vilseledande”.

Speciellt att tänka på för kostrådet ”Ät mindre salt”

”Ät mindre salt” är både ett kostråd och ett näringspåstående.

Produkter som tillhör någon av de 33 livsmedelsgrupper som innefattar kriterium för salt i Livsmedelsverkets föreskrift om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9, konsoliderad version LIVSFS 2015:1) OCH som uppfyller detta kriterium får märkas med kostrådet ”Ät mindre salt” eller annan likvärdig formulering (t ex ”mindre salt”).

Kombinera gärna rådet ”Ät mindre salt” med hälsopåståendet ”minskat intag av salt bidrar till att bibehålla normalt blodtryck” enligt EU-förordning 432/2012 sid 23.

Ta även hänsyn till övriga min-/maxvärden i nyckelhålsreglerna för din produkt och gör en bedömning att det inte blir vilseledande vad gäller livsmedlets nyttighet som helhet. Läs mer under rubriken ”Vilseledande”.

Speciellt att tänka på för kostrådet ”Ät mindre socker”

”Ät mindre socker” är både ett kostråd och ett näringspåstående.

Produkter som tillhör någon av de 33 livsmedelsgrupper som innefattar kriterium för sockerarter i Livsmedelsverkets föreskrift om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9, konsoliderad version LIVSFS 2015:1) OCH som uppfyller detta kriterium får märkas med kostrådet ”Ät mindre socker” eller annan likvärdig formulering (t ex ”mindre socker”).

Ta även hänsyn till övriga min-/maxvärden i nyckelhålsreglerna för din produkt och gör en bedömning att det inte blir vilseledande vad gäller livsmedlets nyttighet som helhet. Läs mer under rubriken ”Vilseledande”.

När du ska bestämma om den produkt och det kostråd du tänkt kombinera kan användas är det viktigt att bedöma om kombinationen är vilseledande eller ej.

Livsmedel som märks med ett av Livsmedelsverkets kostråd får inte vilseleda konsumenten när det gäller:

  • livsmedlets nyttighet som helhet
  • hur kostrådet formulerats
  • om kostrådet speglar livsmedlets innehåll

Regleringen av vilseledande finns i artikel 7 i EU-förordning 1169/2011, se nedan.

Regelverk om att information inte får vara vilseledandeEU-förordning 1169/2011. Artikel 7Rättvisande information

1. Livsmedelsinformation får inte vara vilseledande, i synnerhet

  1. när det gäller vad som är utmärkande för livsmedlet, särskilt dess art, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller härkomstplats, framställnings- eller produktionsmetod
  2. genom att livsmedlet tillskrivs verkningar eller egenskaper som det inte har,
  3. genom att det antyds att livsmedlet har speciella egenskaper, då i själva verket alla liknande livsmedel har sådana egenskaper, framför allt genom att närvaron eller frånvaron av vissa ingredienser och/eller näringsämnen särskilt framhävs,
  4. genom att det genom utseendet, beskrivningen eller genom presentationer i bild antyds att produkten innehåller ett särskilt livsmedel eller en ingrediens trots att en beståndsdel som normalt förekommer naturligt eller en ingrediens som normalt används i det livsmedlet har bytts ut mot en annan beståndsdel eller ingrediens,

2. Livsmedelsinformation ska vara korrekt, tydlig och lätt att förstå för konsumenten.

3. Om inte annat följer av undantag i unionsrätten för naturliga mineralvatten och livsmedel för särskilda näringsändamål, får livsmedelsinformation inte tillskriva livsmedel egenskapen att förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller hänvisa till sådana egenskaper.

4. Punkterna 1, 2 och 3 ska även tillämpas på

  1. reklam,
  2. presentationen av livsmedel, särskilt med avseende på deras form, utseende eller förpackning, de förpackningsmaterial som används och det sätt på vilket livsmedlen arrangeras samt den miljö i vilken de exponeras.

Produkter som tillhör någon av de 33 livsmedelsgrupperna i Livsmedelsverkets föreskrift om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9, konsoliderad version LIVSFS 2015:1) är de som främst är aktuella för att använda kostråd i märkning och marknadsföring.

Om man vill använda kostråd i märkning eller marknadsföring för produkter som inte uppfyller kriterierna för den aktuella livsmedelsgruppen i nyckelhålsreglerna eller som inte ingår i någon av livsmedelsgrupperna överhuvudtaget får en bedömning göras från fall till fall om lämpligheten att använda kostråden. En sådan bedömning bör ta sin utgångspunkt i regleringen av vilseledande i artikel 7 i EU-förordning 1169/2011. Läs mer under rubriken ”Vilseledande”.

Om man önskar lyfta fram hälsosamma aspekter för livsmedel, på vilka det är mer tveksamt att ange kostråd, kan man istället för kostråd använda näringspåståenden eller mängdangivelse av ingrediens, t ex sänkt sockerhalt i sötade drycker, fullkornshalt i bakverk.

Kostrådsguiden

En hjälp för dig som vill använda Livsmedelsverkets kostråd i din märkning och marknadsföring.

Livsmedelsföretagen
Box 55 680, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
08-762 65 00 (växel)

info@li.se
www.livsmedelsforetagen.se

Livsmedelsföretagens logotyp